KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gönderilme Zamanı19 Haziran 2018 - 05:47
16
Facebook'ta Paylas YAZDIR SONRA OKU

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ETİ” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu aydınlatma metnini, www.formlakal.com internet adresinden üye olmanız halinde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladık.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak belirtilen amaçlarla işliyoruz.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda belirtilen amaçla işliyoruz:

 • Kullanıcı hesabının oluşturulması ve hesabınıza giriş imkânı sağlanması.
 • Kullanıcının profillini kişileştirebilmesi.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda belirtilen amaçla işliyoruz:

 • Yetkili kurum ve kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da Şirketimizin bildirim yapmasının öngörüldüğü durumlarda yasal yükümlülülüğümüzün yerine getirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi, kullanılabilmesi ve yasal süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.
 • İnternet sitemize erişim ve kullanım kapsamında şüpheli, usulsüz veya hukuka aykırı işlemlerin tespit edilmesi.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İlgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Ticari Elektronik İleti Gönderimi: Kimlik ve iletişim bilgileriniz, bu kapsamda açık rızanızı sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda reklam, tanıtım, etkinlik, kampanya ve fırsatlarımız hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile memnuniyet anketlerinin yapılması amaçlarıyla işlenmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi.
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve Şirketimizin tanıtılması içingerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu aydınlatma metninin “2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında belirtilen amaçlar kapsamında ilişkin kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır:

 • Adli ve İdari Makamlar: Adli ve idari takip işlemleri ile uyuşmazlık çözümlerinin yerine getirilmesi, Şirketimizin yasal haklarının korunabilmesi.
 • Destek ve Hizmet Aldığımız Şirketler: Üçüncü taraflardan destek ve hizmet alınması alınması (Örneğin, ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, söz konusu iletilerin gönderilebilmesi için bir tedarikçiden altyapı hizmeti alınması), bilgi güvenliği süreçleri kapsamında alt yapı ve yazılım desteği alınması.
 • Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Dayandığı Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, üyelik oluşturmanız kapsamında otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,

Lütfen www.etietieti.com/eti-gizlilik-politikasi internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan yöntemlerden birini kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

 • Yazılı Başvuru: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: [email protected]
 • Elektronik Posta: [email protected]

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.